Digitální gramotnost

Digitální gramotnost je soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.  Tyto kompetence využívá občan za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti. Referenční model DigComp člení kompetence digitální gramotnosti do těchto oblastí: 1.   Zpracování informací 2.   Komunikace a spolupráce 3.   Vytváření digitálního obsahu 4.  Bezpečnost 5.   Řešení problémů

Výklad pojmu podle ​ECDL:

Digitální gramotnost je chápána jako soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému​​ užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života své​ho okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení partic​​​​​​ipace na společnosti.

Digitální gramotnost se neomezuje na technické zvládnutí jasně daného výčtu úkonů a znalostí spojených s ovládáním jedné technologie, např. počítače. Její součástí jsou kromě kompetencí spojených s technickým zvládnutím informačních a komunikačních technologií také motivace, schopnost práce s digitalizovaným obsahem (tj. s informacemi), schopnost zvládnutí bezpečného užívání digitálních technologií, komunikační dovednosti a schopnost strategicky využít danou technologii k udržení či ke zlepšení vlastní kvality života.

Digitální gramotnost je velice často definována pouze z pohledu šíře (pokrytí oblastí) digitálních znalostí, dovedností a postojů, které musí jedinec mít, ale hloubka (úroveň obtížnosti) těchto znalostí a dovedností je velice často opomíjena.

​​​Digitální gramotnost nepředstavuje jen určitý rozsah znalostí a dovedností co do jejich šíře, ale také rozsah co do hloubky těchto znalostí a dovedností. Představuje určitou minimální hranici digitálních znalostí a dovedností, kterou může jedinec dosáhnout, případně ji překonat, podobně jako je tomu u jiných typů gramotností. Nikdo nepochybuje o tom, že např. znalost sčítání, procent nebo trojčlenky patří do matematické gramotnosti a že znalost např. trojitých integrálů do matematické gramotnosti nepatří. U digitální gramotnosti je to obdobné.

Hranice minimálních znalostí a dovedností se spolu s vývojem digitálních technologií a společnosti (světa) stále posouvá. Pokud jedinec prokáže, že jeho znalosti a dovednosti dosahují alespoň na tuto hranici, lze jej díky tomuto principu označit za digitálně gramotného. Podobně, pokud digitální znalosti a dovednosti jedince nedosahují alespoň na tuto hranici, hovoříme o osobě digitálně negramotné nebo osobně s nízkými digitálními kompetencemi. Pojem „nízká digitální gramotnost" postrádá z tohoto pohledu smysl.

Mezinárodní koncept ECDL / ICDL definuje v souvislosti s digitální gramotností nejen potřebný rozsah znalostí a dovedností v podobě škály oblastí, které pokrývá, ale také minimální hloubku digitálních znalostí a dovedností. Tato hloubka je reprezentována tzv. ECDL Sylaby, což jsou volně dostupné, strukturované a pravidelně aktualizované dokumenty, které obsahují konkrétní znalosti a dovednosti v dané oblasti digitálních technologií.

Mezi další využívané koncepty patří Evropský rámec digitální gramotnosti DIGCOMP (Digital Competence Framework for Citizens) stanovuje 5 základních oblastí znalostí a dovedností, které by měla pokrýt digitálně gramotná osoba. Aktuální verze DIGCOMP 2.1 třídí těchto 5 oblastí digitálních znalostí a dovedností do 8 úrovní podle obtížnosti. Pokud ale na digitální gramotnost pohlížíme jako na jistou hranici, pak obtížnější úrovně podle rámce DIGCOMP 2.1 zcela jistě přesáhnou hranicí digitální gramotnosti a budou se více blížit profesním digitálním kompetencím.

Výklad pojmu podle Wikipedie:

Digitální gramotnost je součástí mediální gramotnosti. Někdy bývá zaměňována za tzv. počítačovou gramotnost, ovšem ve skutečnosti je její význam širší a vztahuje se na schopnosti jednotlivce vyhledat, vyrobit a sdělit jasnou informaci, a to písemně nebo jinou formou komunikace založenou na různých digitálních prostředcích. Kromě přenosných a stolních počítačů zahrnuje také práci s dalšími digitálními zařízeními, jako jsou chytré telefony, tablety, digitální fotoaparáty a podobně. Digitální gramotnost současně znamená, že jednotlivec dokáže pomocí výše uvedených technologií lépe zúročit v digitalizovaném prostředí své jiné obecné dovednosti, týkající se například vyjadřování a písemného styku.

Základním předpokladem pro rozvoj digitální gramotnosti je přístup k digitálním technologiím. Původně se digitální gramotnost soustředila na využívání samotných počítačů, nyní se však její zaměření posunulo směrem k využívání digitálních sítí včetně internetu a sociálních médií. Digitální gramotnost nenahrazuje tradiční formy gramotnosti, avšak staví na nich. Lidé využívají digitálních médií pro široké spektrum činností: ke zkoumání, sociálním kontaktům, tvorbě a k učení.

Chybějící digitální gramotnost nebo též digitální negramotnost může u jednotlivce vést k tzv. digitálnímu vyloučení a vzniku digitálních propastí.

Přispěvatelé Wikipedie, Digitální gramotnost [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie,
c2018, Datum poslední revize 11. 04. 2018, 17:02 UTC, [citováno 21. 05. 2018]
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%AD_gramotnost&oldid=16003069 
 
BRDIČKA, Bořivoj. Jak definovat digitální gramotnost?. Metodický portál: Články 
[online]. 14. 12. 2015, [cit. 2018-05-21]. Dostupný z WWW:
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/20549/JAK-DEFINOVAT-DIGITALNI-GRAMOTNOST.html. ISSN 1802-4785. 
BRDIČKA, Bořivoj. Digitální gramotnost podle Wheelera. Metodický portál: Články
[online]. 18. 03. 2013, [cit. 2018-05-21]. Dostupný z WWW:
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/17295/DIGITALNI-GRAMOTNOST-PODLE-WHEELERA.html.
ISSN 1802-4785. 

STÁRKOVÁ, Dagmar. Digitální gramotnost podle
Futurelab. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2013, [cit. 2018-05-21].
Dostupný z WWW:
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/17543/DIGITALNI-GRAMOTNOST-PODLE-FUTURELAB.html.
ISSN 1802-4785.​