Digitální kompetence přenositelné

Přenositelné digitální kompetence představují schopnost využít znalosti a dovednosti, které nejsou přímo spojeny s konkrétním pracovním místem, kvalifikací či úkolem, ale jsou široce využitelné napříč obory i v soukromém životě. Tyto kompetence umožňují jednotlivci používat digitální technologie pohodlně v běžné praxi a flexibilně reagovat na změny.

Výklad pojmu podle ​ECDL:

Přenositelné digitální kompetence jsou takové znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií, které nejsou svázány s konkrétní profesí, pracovním místem, konkrétní aplikací nebo řešením. Lze je uplatnit nejen doma nebo ve škole, ale také prakticky kdekoli na trhu práce, kde jsou používány digitální technologie.

Přenositelné digitální znalosti a dovednosti jsou někdy zjednodušeně označovány jako základní, protože mají z hlediska uplatnitelnosti obdobný charakter jako čtení, psaní a počítání. Ve skutečnosti lze přenositelné dovednosti rozdělit podle jejich hloubky do několika úrovní, podobně, jako u jazykových dovedností (A1, A2, B1, …). Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL dělí přenositelné dovednosti do čtyř úrovní podle jejich hloubky (obtížnosti):

Pokud je osoba vybavena dostatečně širokými digitálními kompetencemi v základní úrovni obtížnosti, lze ji označit za osobu digitálně gramotnou. Dostatečně širokými digitálními kompetencemi se přitom rozumí digitální znalosti a dovednosti nejméně v těch oblastech, které definuje rámec Evropské komise DIGCOMP (práce s informacemi, komunikace a spolupráce, tvorba obsahu, bezpečnost a řešení problémů).

Mezi typické přenositelné digitální kompetence patří například:
●      umět používat běžné vyhledávače, umět vyhodnotit nalezené informace z různých úhlů pohledu, umět tyto informace zpracovat a předat,
●      umět komunikovat prostřednictvím mobilních sítí a internetu, umět používat elektronickou poštu, umět sdílet data nebo informace prostřednictvím internetu nebo lokálních sítí s jinými osobami,
●      umět vytvářet a upravovat běžné textové dokumenty, tabulky nebo obrázky, umět využívat multimediální obsah,
●      umět se v prostředí digitálních technologií chovat bezpečně, umět zabezpečit data a informace, umět rozpoznat nebezpečí, umět chránit své osobní údaje a identitu,
●      umět nastavit základní parametry a chování technického vybavení a programového prostředí, umět vyhodnotit, které programové nástroje jsou vhodné, účelné a efektivní pro řešení konkrétního problému, mít povědomí o možnostech digitálních technologií.

Základní přenositelné digitální kompetence jsou kriticky důležitým předpokladem pro schopnost jedince efektivně získávat nové či hlubší specifické a nepřenositelné digitální kompetence. Jsou vhodným a často nutným předpokladem pro osvojení dovedností potřebných pro práci s novými či specializovanými programy nebo technikou, pro pochopení digitálních technologií v souvislostech, pro schopnost samostatně se vzdělávat nebo umět tyto dovednosti dále předávat.

Dostatečný rozsah a hloubka přenositelných digitálních kompetencí je také důležitým předpokladem pro vysokou adaptabilitu (přizpůsobitelnost) jedince, a to nejen v rámci trhu práce jako celku, ale také v rámci konkrétního zaměstnavatele. Lidé, kteří mají dostatečný přehled a disponují širokými přenositelnými kompetencemi daleko častěji a snadněji nalézají vhodné zaměstnání a jsou zaměstnavateli považováni za "univerzální" a obtížně postradatelné zaměstnance.

Pro digitální kompetence obecně platí, že čím je hloubka konkrétní digitální kompetence větší, tím méně je tato dovednost přenositelná. Příkladem může být dovednost "umět zmenšit obrázek", která je v základní úrovni plně přenositelná a patří do digitální gramotnosti, zatímco v pokročilé úrovni je například "použití gamma korekce fotografie" dovedností vysoce specifickou využitelnou jen malým okruhem zaměstnavatelů na trhu práce.

Hranice mezi přenositelnými a specifickými dovednostmi není přesně daná. Některé specifické dovednosti se rozšíří do té míry, že se stanou přenositelnými.

Digitální dovednosti lze obecně rozdělit na uživatelské a profesní. Uživatelské dovednosti lze následně členit na přenositelné, specifické a nepřenositelné.

Kurzy zaměřené na zvyšování přenositelných digitálních kompetencí jsou například rekvalifikační kurzy Úřadu práce ČR, které akredituje MŠMT:

●      Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače
●      Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core), Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Advanced)

MŠMT si pro rekvalifikační kurzy realizované podle mezinárodního konceptu ECDL vybralo tyto ECDL sylaby, které široce pokrývají základní i pokročilé přenositelné kompetence:

●      M2 – Základy práce s počítačem a správa souborů
●      M3 – Zpracování textu, AM3 – Pokročilé zpracování textu
●      M4 – Práce s tabulkami, AM4 – Pokročilá práce s tabulkami
●      M5 – Použití databází, AM5 – Pokročilé použití databází
●      M6 – Prezentace, AM6 – Pokročilé prezentace
●      M7 – Základy práce s internetem a komunikace
●      M9 – Úpravy digitálních obrázků
●      M10 – Tvorba webových stránek
●      M12 – Bezpečné používání informačních technologií
●      M14 – Spolupráce a výměna informací na internetu
●      M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu​