Digitální kompetence specifické

Specifické digitální kompetence odkazují ke schopnosti používat specializované digitální technologie při úkonech vázaných na určitý sektor trhu práce, profesi či zaměstnavatele. Jedná se o schopnost práce s profesně specifickými programy a funkcemi (např. specializované grafické programy, profesně specifický diagnostický software atd.).

Výklad pojmu podle ​ECDL:

Specifické digitální kompetence jsou takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou využitelné a uplatnitelné obvykle jen ve spojitosti s určitým sektorem trhu práce, s určitou skupinou podobných povolání nebo se zobecněným a často využívaným technickým či programovým řešením. Bývají často mylně zaměňovány s odbornými profesními dovednostmi, které jsou vázány na konkrétní profesi.

Specifické digitální dovednosti není možné vymezit žádným obecným vzdělávacím rámcem. Množství nejrůznějších specifických dovedností s rozvojem digitálních technologií a jejich aplikací neustále roste a současně potřeby některých specifických dovedností přirozeně zanikají. Z hlediska obtížnosti lze hovořit o více či méně obtížných specifických dovednostech, nelze je však rozumně klasifikovat.

Velice dobrou paralelu, jako příklad rozdílu mezi přenositelnými a specifickými dovednostmi, lze spatřovat v oblasti cizích jazyků. V podmínkách českého trhu práce je základní znalost anglického jazyka v dnešní době považována téměř za přenositelnou dovednost, téměř "všude" ji chtějí, téměř "všude" je různou měrou uplatnitelná, zatímco znalost např. právní angličtiny je typickou specifickou dovedností, kterou chtějí jen "někde".

Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL, který se zabývá především přenositelnými digitálními dovednostmi, zasahuje do oblasti specifických dovedností prostřednictvím tzv. Národních programů. Jako příklad vzdělávacích programů zaměřených na specifické digitální dovednosti lze uvést programy:

●      Digital Photography (Česká republika)
●      e-Clerk (Polsko)
●      e-Guardian (Litva)
●      Electronic Signature (Maďarsko)

 

Mezi typické specifické digitální kompetence patří například:

●      umět ovládat komerčně dostupné firemní informační systémy a systému pro řízení vztahů se zákazníky (ERP, CRM),
●      umět používat komerčně dostupné účetní či skladové programy,
●      umět udržovat komerčně dostupná řešení pro webové stránky,
●      umět pracovat s redakčními systémy webových stránek,
●      umět spravovat obsah systémů pro řízení vzdělávání (LMS),
●      umět používat nejrozšířenější agendové systémy státní správy.

Pro schopnost efektivně získávat nové či hlubší specifické kompetence jsou klíčovým předpokladem dostatečně široké přenositelné digitální kompetence, resp. digitální gramotnost jedince. Bez dostatečně širokých přenositelných dovedností se specifické dovednosti získávají velice pomalu, obtížně a nákladně, rychle se zapomínají a lze je jen obtížně účinně předávat.

Větší množství různých specifických digitálních dovedností, které se týkají různých oblastí digitálních technologií, zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce, ale nezvyšuje adaptabilitu jedince. Za optimální kombinaci digitálních kompetencí pro vysokou adaptabilitu a uplatnitelnost na trhu práce jsou považovány dostatečně široké přenositelné kompetence doplněné o několik specifických digitálních dovedností podle zaměření jedince.

Hranice mezi přenositelnými a specifickými dovednostmi není přesně daná. Některé specifické dovednosti se rozšíří do té míry, že se stanou přenositelnými. Obdobně hranice mezi specifickými a nepřenositelnými digitálními kompetencemi není přesně stanovena. Původně nepřenositelné (unikátní) digitální dovednosti se mohou časem rozšířit tak, že se z nich stanou specifické dovednosti.