Digitální kompetence

Digitální kompetence je schopnost používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání. Můžeme je rozdělit na kompetence spjaté s ovládáním dané digitální technologie a na kompetence vztahující se na práci s obsahem.

Výklad pojmu podle mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL:​

Digitální kompetence představují teoretické znalosti, praktické dovednosti, schopnosti a postoje člověka využitelné v oblasti digitálních technologií.

Digitální kompetence se z pohledu účelu dělí na:

Uživatelské digitální kompetence je možné rozdělit do tří skupin, mezi nimiž není pevná hranice, a to na:

V mezinárodním konceptu ECDL je slovní spojení „Digitální kompetence" používáno buď jako zjednodušený název pro „Digitální znalosti a dovednosti", anebo jako ne zcela správný významový překlad slovního spojení „Digital Competence". Toto slovní spojení je používané konceptem ECDL v souvislosti s definicí vyšší úrovně digitálních kompetencí, než jaká odpovídá obsahu pojmu Digitální gramotnost.

Člověk, který je vybaven takovým souborem digitálních kompetencí, který odpovídá věcnému obsahu pojmu „Digital Competence", je z pohledu konceptu ECDL připraven pro vstup na trh práce.​

Výklad pojmu podle Wikipedie:

​Kompetence je prokazatelná schopnost člověka předvést nějaký výkon. Jde o kombinaci praktických i teoretických znalostí a kognitivních dovedností, která zlepšuje výkonnost. Z toho vyplývá, že digitální kompetenci lze považovat za kombinaci praktických a teoretických znalostí digitálních technologií a kognitivních dovedností při práci s těmito technologiemi.

Mezi významné digitální kompetence patří nejenom schopnost fyzicky ovládat digitální technologie, ale především schopnost orientace v množství digitálně přenášených informací, to jest schopnost tyto informace zkoumat, chápat jejich význam, posuzovat jejich důvěryhodnost a také hodnotit kvalitu jejich digitálního zpracování.

Úroveň digitální kompetence a postup při jejím zlepšování je možno rozdělit následovně: člověk si neuvědomuje nedostatek své digitální kompetence ➙ člověk si uvědomuje nedostatek své digitální kompetence a pracuje na jejím odstranění ➙ člověk vědomě nabývá digitální kompetence ➙ člověk se pohybuje v digitálním světě zcela přirozeně a intuitivně.​​

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020​
​​

CHÁBERA, Jiří. Výklad pojmů. ECDL Czech republic [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/vyklad_pojmu.php

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter