Digitální negramotnost

Digitální negramotnost je absence kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií. Digitální gramotnost je významným předpokladem participace na životě v dnešní společnosti. Digitální negramotnost pak může vést k tzv. digitálnímu vyloučení a projevuje se také nízkou úrovní v kompetenční, motivační a strategické dimenzi. Zdrojem digitální negramotnosti může být nemožnost přístupu k digitálním technologiím, ale také jednoduchý nebo rutinní způsob jejich využívání, stejně tak využívání pouze jako zdroje zábavy.

Výklad pojmu podle Wikipedie:

Digitální negramotnost lze definovat jako nedostatek digitální gramotnosti, to jest nedostatek schopností orientovat se v digitálním světě, komunikovat pomocí digitálních zařízení a sítí nebo dokonce fyzicky používat digitální zařízení.

Digitálně negramotné osoby jsou ohrožené tak zvaným digitálním vyloučením. V moderní digitalizované společnosti mají ztížený přístup k dobře placeným pracovním pozicím a současně také k různým společenským příležitostem založených na digitálních technologiích. Protože i možnosti dalšího vzdělávání jsou čím dále více založeny na digitálních technologiích, ocitají se digitálně negramotné osoby v začarovaném kruhu, ze kterého obvykle nedokáží bez vnější pomoci vystoupit. Zároveň se ocitají ve velké nevýhodě ve styku s osobami digitálně gramotnými a snadno se stávají obětmi různých manipulací a podvodů.

Další výklad pojmu:

Zatímco pojem digitální gramotnost představuje určitou hranici digitálních znalostí a dovedností, kterou může jedinec dosáhnout, případně ji překonat, tak hranice digitální negramotnost není vymezena. Digitální negramotnost představuje celé spektrum úrovní digitálních znalostí a dovedností, od nulových, přes nízké až po znalosti a dovedno​sti na úrovni digitální gramotnosti.

 Za digitálně negramotnou osobu může být v t​omto smyslu označen jedinec, jehož úroveň přenositelných digitálních kompetencí nedosahuje úrovně digitální gramotnosti. Označení "osoba digitálně negramotná" je však z etického pohledu negativně vnímáno, proto se více vžilo označení "osoba s nízkou úrovní digitální gramotnosti", resp. "osoba s nízkými digitálními znalostmi a dovednostmi".

 Pro digitální gramotnost je podstatné pokrytí všech běžných oblastí digitálních technologií (např. DIGCOMP, ECDL Core), a to alespoň v minimálně požadované úrovni obtížnosti. Z tohoto pohledu je možné za digitálně negramotnou osobu považovat také jedince, která má jen úzce zaměřené digitální znalosti a dovednosti.​

 PŠENIČKA
Jiří, Digitální propast v Evropě: bohatý sever je „online“, chudý jih často
„offline“, DOTYK [online]. 5. 1. 2017, [cit. 2018-05-21]. Dostupný z WWW:
https://dotyk.denik.cz/publicistika/digitalni-propast-v-evrope-bohaty-sever-je-online-chudy-jih-casto-offline-20170202.html. ISSN: 1805-9465.

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020​
​​

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter