Digitální propast

Bariéra bránící digitálně vyloučeným osobám začlenit se do moderní společnosti. Pod pojmem digitální propast chápeme určitou dysbalanci mezi osobami, kteří zvládají (na různé úrovni) digitální technologie a těmi, kteří tuto dovednost postrádají z různých důvodů. Jedná se tedy o sociální a ekonomickou nerovnost mezi skupinami osob v dané populaci. Bariéra může být fyzická, psychická, sociální nebo materiální a může vzniknout z různých příčin.

Výklad pojmu podle Wikipedie:

Digitální propast, označovaná též jako digitální rozdělení, označuje ekonomickou a sociální nerovnost mezi těmi, kteří mají přístup k technologiím a potřebné kompetence pro nakládání s nimi, a těmi, kteří ho nemají. Také lze říci, že digitální propast často doplňuje jiné společenské nerovnosti. Vztahovat se může jak k jednotlivcům, tak k celým rodinám nebo dokonce i větším či menším zeměpisným oblastem. Digitální nerovnosti mezi různými zeměmi a oblastmi světa se nazývá globální digitální propast.

Digitální propast způsobená přístupem k technologiím souvisí s ekonomickým rozvojem země (cenou technického vybavení v poměru k příjmům obyvatel, výší poplatků za internet a podobně). Ve vyspělých společnostech však v současné době čím dále většího rozšíření počítačů a internetového pokrytí tento přístup k technologiím postupně přestává být hlavním problémem a většího významu nabývá právě propast v digitálních kompetencích. Explozivní nárůst množství digitálních technologií a obecné prostoupení společnosti jimi moh​ou naopak být dokonce i přímo spojeny s prohlubován​ím digitálních propastí. Zde potom největší roli přebírá úr​​oveň digitálního vzdělávání.

LUPAČ,
Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Studie (Sociologické
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-231-9.

​ Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020​
​​

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter