Digitální gramotnost – Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím

Tato zpráva byla zpracována na základě zadání MPSV pro potřeby boje proti digitálnímu vyloučení.

Zpráva se soustředí na zmapování aktuální situace a přehled dostupných zdrojů v České republice i zahraničí.

Dynamický rozvoj informačních technologií do značné míry ztěžuje systematické mapování stavu digitální gramotnosti a jejího vývoje, protože relevance jednotlivých aktivit a s nimi spojených kompetencí se neustále proměňuje. Obtížná predikovatelnost vývoje dalšího rozvoje a rizik s rozvojem spojených znesnadňuje nastavení jasnějších kritérií.

V celkovém pohledu lze konstatovat, že digitální gramotnost v ČR dosahuje zhruba průměru zemí EU
či OECD, výrazněji zaostáváme v oblasti e-governmentu. Stejně jako v zahraničí, i u nás jsou specifické
skupiny výrazněji ohroženy.

Digitální vyloučení částečně kopíruje dřívější linii nerovností a může ji prohlubovat. Lidé s absencí digitální gramotnosti mají horší přístup k informacím a vzdělání. Jako důvod vlastního digitálního vyloučení lidé uvádějí neznalost, nemožnost přístupu k ICT technologiím nebo nezájem o ně a jejich vnímaná neužitečnost.

Rok sběru: 2017
Sběratel dat: Median
Cílová populace: ČR
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: Desk research

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter