MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

DigiPrůvodce / Práce z domova pro firmy i jednotlivce / Personalista / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci z domova

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci z domova

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn
Přečtěte si, jakým způsobem postupovat, abyste zajistili bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 

Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci se bez výjimky vztahuje na všechny zaměstnance. Jak ale splnit tuto povinnost u zaměstnance, který na pracovišti zaměstnavatele nepracuje?

Analýza rizik domácího pracoviště

Prevence vzniku pracovních úrazů u domáckého zaměstnance vyžaduje, kromě standardního proškolení o právních předpisech k zajištění BOZP, i provedení analýzy rizik prostředí, ve kterém bude domácký zaměstnanec práci vykonávat. Zaměstnavatel by proto měl mít možnost prohlédnout si domácí pracoviště zaměstnance, vyhledat rizika a škodlivé faktory působící na tomto pracovišti a navrhnout opatření ke zlepšení místa výkonu práce dle zjištěných rizik. 

POZOR! Zaměstnavatel nemá ze zákona zajištěn přístup do obydlí zaměstnance. Obydlí zaměstnance je nedotknutelné. Se vstupem zaměstnavatele na domácí pracoviště musí zaměstnanec výslovně souhlasit. Doporučuje se proto upravit tento souhlas ve smlouvě.

A co všechno by měl zaměstnavatel na pracovišti domáckého zaměstnance z hlediska BOZP kontrolovat? Záleží samozřejmě na druhu vykonávané práce. Nejčastěji se bude jednat o vhodné osvětlení, teplotu, uspořádání pracovního prostoru a pracovní polohu, mikroklima, hlučnost a hygienické vybavení. Dále by měla být provedena kontrola přístrojů a nástrojů, jež bude zaměstnanec při výkonu své práce využívat, jejich umístění, zapojení do sítě, případně jejich bezpečné odkládání. Zaměstnavatel rovněž zkontroluje, zda je domácí pracoviště vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička) a zda zde existuje možnost přivolat rychlou lékařskou pomoc (telefon). V návaznosti na tuto kontrolu by měl zaměstnavatel vyhodnotit rizika, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na domácím pracovišti, a navrhnout opatření na ochranu před jejich působením. O všem by pak měl informovat zaměstnance a případně mu udělit zvláštní pokyny k zajištění BOZP. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování pokynů a předpisů na úseku BOZP od všech svých zaměstnanců. Aby mohl zaměstnavatel tuto povinnost plnit i ve vztahu k domáckému zaměstnanci, musí mít zajištěno oprávnění vstupovat na domácí pracoviště zaměstnance (viz výše). 

Další povinnosti zaměstnavatele

I domáckým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen poskytovat pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní prostředky, je-li to nutné k zajištění bezpečného výkonu práce. V případě, že zaměstnanec při práce používá nástroje, přístroje či jiné technické vybavení, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby toto vybavení bylo v bezpečném a provozuschopném stavu. Za tím účelem zaměstnavatel zajišťuje pravidelnou údržbu, revize a opravy tohoto vybavení. V případě pracovních nástrojů se zvýšeným rizikem vzniku pracovního úrazu je nutné zaměstnance proškolit ohledně bezpečného užívání těchto nástrojů. Jestliže zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele užívá své vlastní zařízení, měl by zaměstnavatel od zaměstnance vyžadovat doložení pravidelné údržby a revizi tohoto zařízení. 

Zaměstnavatel poskytuje všem svým zaměstnancům, tedy i zaměstnancům vykonávajícím práci z domova, na své náklady závodní preventivní péči, tj. zejména povinné pracovnělékařské prohlídky a vyšetření. 

Zaměstnanec pracující v noci

Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje zaměstnanec, který průměrně odpracuje alespoň 3 hodiny v noční době (tj. v době od 22:00 hod do 6:00 hod). Ve vztahu k zaměstnancům pracujícím v noci je zaměstnavatel povinen zajistit vyšší standard opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec pracující v noci se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce alespoň jednou za 2 roky. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci pracujícímu v noci zajišťovat přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení. (v případě zaměstnance pracujícího z domova se nicméně předpokládá, že takový zaměstnanec možnost občerstvit se doma i při noční práci má.) Pracoviště zaměstnance pracujícího v noci je pak zaměstnavatel vždy povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. 

A jaké povinnosti má v rámci BOZP domácký zaměstnanec?

Zaměstnanec je především povinen podle svých možností dbát o svou bezpečnost a zdraví, stejně jako o bezpečnost a zdraví dalších osob, kterých se bezprostředně dotýká výkon jeho práce. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení organizovaných zaměstnavatelem, která jsou zaměřená na BOZP a PO, podrobit se pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením, dodržovat veškeré předpisy, pokyny a pracovní postupy zaměstnavatele k zajištění BOZP, se kterými byl seznámen, a používat osobní ochranné pracovní prostředky, které mu zaměstnavatel poskytl.  Samozřejmostí je i zákaz požívání alkoholických a jiných návykových látek a zaměstnanec nesmí být pod jejich vlivem při výkonu práce pro zaměstnavatele.  Zaměstnanec je povinen oznamovat zaměstnavateli veškeré nedostatky a závady na domácím pracovišti, které by bezprostředně nebo závažným způsobem mohly ovlivnit BOZP, aby zaměstnavatel mohl přijmout opatření k jejich nápravě. 

TIP: Při zavádění práce z domova nepodceňujte povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vyžádejte si souhlas zaměstnance se vstupem do obydlí. Seznamte zaměstnance se všemi riziky a vyžadujte po něm dodržování pokynů a pravidel BOZP. Vše písemně evidujte!