MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Hodnoty a firemní kultura

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn

Kvízová otázka (zvolte správnou odpověď):

Čím se vyznačují svobodné firmy?

 1. Pracují zde lidé bez závazků.
 2. Je zde potlačen hierarchický systém manažerů.
 3. V těchto firmách je kladen zvýšený důraz na disciplínu zaměstnanců.

Ve svobodných firmách je potlačen hierarchický systém manažerů. Mnohem více než disciplíny si ve svobodných firmách cení vnitřní motivace. Pokud chcete pracovat ve svobodné firmě, tak samozřejmě můžete mít závazků, kolik chcete a zvládáte.

Klíčové hodnoty ve sledovaných firmách

Pokud se firma chystá umožnit všem či většině zaměstnanců výkon práce z domova, měli by se vedoucí pracovníci zamyslet nad tím, jak toto opatření rezonuje s hodnotami firmy. 

V námi sledovaných firmách jsme jako klíčové vyhodnotili následující hodnoty:

 1. Osobní zodpovědnost, důvěra a zaměření na výsledek

Všechny případové studie také ukazují, že pokud má svoboda fungovat, musí jít ruku v ruce se zodpovědností a zaměřením na výsledek. To znamená, že každý ze zaměstnanců je zodpovědný za podávání uspokojivých výsledků. Vedoucí pracovník důvěřuje, že lidé v jeho týmu splní dané úkoly, že si budou moci sami poradit a v případě potřeby požádat o pomoc. Při takovém způsobu práce není nutné, aby nadřízený své zaměstnance v průběhu plnění úkolů kontroloval. Zajímá ho hlavně výsledek bez ohledu na to, jak a kdy zaměstnanec úkol splní.

Tyto hodnoty jsou výstižně vyjádřeny zkratkou 5 A, kterou si firma Avast zvolila k popisu své firemní filozofie a která koresponduje s počátečními písmeny anglických pojmů: Adult, Accountable, Achievement-focused, Autonomous a Asynchronous (v českém překladu: dospělý a zodpovědný přístup, zaměření na výsledek, samostatnost, asynchronní komunikace)

2. Angažovanost, aktivita

Ve firmě Freelo je spolu s osobní odpovědností vyzdvihována a oceňována také angažovanost. V případové studii uvádíme i jeden z konkrétních způsobů, jakým se to děje (aktivity s lístečky). 

 Příklad z praxe: Angažovanost a aktivita s lístečky (Firma Freelo)

„… Máme kvartální retrospektivy, to jsou takové ty červené a zelené lepíky. Těmi zelenými lepíky chválíte… tam je možnost všem říct, že byl někdo angažovaný, že třeba nastoupil do oddělení, kde byl problém, a on jim šel pomoct, i když mu do toho nic nebylo.“

(Karel D., spoluzakladatel firmy Freelo)

 • Jednou za 3 měsíce se všichni sejdeme, abychom si řekli, co se (ne)podařilo a co nás čeká, odkryjou se čísla za poslední měsíce.
 •  Součástí je „aktivita s lístečky“ – na zelené lepíky patří pochvaly a pozitivní věci. Na červené lepíky píšeme, co chceme změnit, co se nepodařilo, na čem bychom měli zapracovat (od pracovních záležitostí až po nepořádek v kuchyňce). Návrhy potom po jednom prezentujeme týmu. Z negativních bodů vytvoříme úkoly, na kterých další tři měsíce pracujeme a snažíme se je do příště vyřešit – každý bod si vezme někdo konkrétní na starost.

Zdroj: FAQ pro posádku Freela (playbook)

Angažovanost neboli aktivita se promítá i do hesla firmy Scio, které říká, že změna je trvalý stav. Kromě těchto výrazných hodnot se v případových studií objevují i další hodnoty, jako je například kreativita a smysl pro humor či wellbeing.

3. Svoboda a smysluplnost

Hodnota svobody se nejzřetelněji projevila v případové studii věnované firmě Scio, která ostatně sama sebe považuje za svobodnou firmu. V této studii jsme popsali typickou organizační strukturu svobodné firmy. Ve firmě Scio funguje 5 týmů, kterým se říká studia. Tato studia spolu úzce spolupracují, ale každé z nich je zároveň naprosto autonomní. Každé studio má svého patrona, který má na starosti činnost daného studia a hodnocení práce jeho členů. Patroni sami sebe vnímají jako někoho, kdo činnost studia zastřešuje. 

„Není to tak, že bych měl někoho pod sebou, protože tady ta struktura je hodně plochá. Tady jsou studia a nejsou tu manažeři, ale patroni. Každé to studio má svého člověka na PR… Tihle lidi spolu komunikují a řeší se, co se bude komunikovat… s nimi já spolupracuji, jsem ta zastřešující osoba, ale není to tak, že by to byli mí podřízení.“ 

Bohouš, PR

Hlavním rysem svobodných firem je:

 • potlačení hierarchického systému manažerů 
 • vnitřní motivace zaměstnanců daná sdíleným smyslem jejich konání

V případové studii firmy Avast jsme sledovali, jak se vedení firmy v covidové a post-covidové době rozhodlo pojmout nelehkou situaci jako příležitost ke změně. Zaměstnavatel poskytl svým zaměstnancům vyšší míru svobody, která spočívala v možnosti vybrat si kde, kdy a jak budou pracovat.

Firemní kultura

Hodnoty firmy se promítají do firemní kultury, do celkového ovzduší, které ve firmě panuje. Člověk je sociální tvor. Pro většinu z nás důležité, abychom cítili, že jsme součástí kolektivu, že někam patříme. V případě práce z kanceláře se firemní kultura vytváří a udržuje o mnoho snadněji než při práci z domova. Lidé se pravidelně setkávají, mají možnost popovídat si v kuchyňce, při obědě apod. Při práci z domova jsou tyto možnosti značně omezené. Proto by se vedoucí pracovníci firem, jejichž zaměstnanci pracují částečně či úplně z domova, měli zamyslet nad tím, jak podpořit osobní vztahy mezi zaměstnanci, kteří pracují na dálku.

Tipy pro udržení a rozvoj firemní kultury:

1. Poskytněte zaměstnancům příležitost k tomu, aby se mohli pravidelně setkávat

Ve firmě Freelo se zaměstnanci pravidelně setkávají. Tyto schůzky, kterým ve Freelu říkají Maják, jsou popsané v interním dokumentu firmy.

Ukázka z dokumentu FAQ pro posádku Freela (playbook):

 • Každý první čtvrtek v měsíci věnujeme Majáku. Po práci (většinou kolem 15. hodiny) se sejdeme a sdílíme spolu různé tipy ze života, ale i highlights z naší práce a „drby“ z Podpalubí.
 • Nejpozději v den Majáku vyplníme dokument (zadání je vždy ve Freelu), který potom představíme.

Je spojený s nějakou dobrou sváčou a je dobrovolný.

V prostorách všech firem se nachází různé místnosti či zákoutí poskytující komfortní prostředí pro zaměstnance, kteří se chtějí sejít osobně.

2. Podporujte zájmové skupiny, použijte nástroje k udržení sociálního kontaktu

K udržení komunikace a sociálních vazeb napříč firmou používají ve firmách Avast a Freelo nástroj Slack. Zaměstnanci si zde mohou v různých kanálech povídat o svých zájmech či o tom, co je těší a trápí. Ve firmě Freelo se zde zaměstnanci například domlouvají na skupinových cvičeních

3. Udržujte přátelskou a empatickou komunikaci  

Ve firmě Freelo je kladen důraz na to, aby byla komunikace vedena v přátelském duchu tak, aby se zaměstnanci nebáli říci svůj názor a nedocházelo ke zbytečným konfliktům.

V duchu přátelské a otevřené komunikace jsou vedeny i pravidelné schůzky, viz ukázka z interního dokumentu firmy FAQ pro posádku Freela (playbook): 

Ukázka z dokumentu FAQ pro posádku Freela (playbook):

1to1 retrospektiva

 • Každý měsíc mluvíme se svým kapitánem (Kulinem, Borkim nebo Karlosem) jeden na jednoho. Je to bezpečný prostor, kdy můžeme říct cokoliv – jak se nám předešlé týdny pracovalo, co se nám líbí a co bychom naopak rádi změnili.
 • Otevřená zpětná vazba je důležitá pro celý tým – ať už směrem ke kapitánům, tak k ostatním členům posádky. Předáváme ji tak, aby nás nezraňovala, ale posunula.

Jak na nezraňující a konstruktivní zpětnou vazbu?

Pro zaměstnance je důležité, aby s nimi vedoucí pracovník pravidelně hovořil o tom, co se jim povedlo a co je potřeba zlepšit. Poskytování zpětné vazby je samozřejmě důležité jak při práci na pracovišti, tak i z domova. Pokud vaši zaměstnanci pracují z domova, neměli byste na zpětnou vazbu zapomínat. Dáváte tím najevo, že vám na práci svých podřízených záleží.

Pár tipů:

 • Zpětná vazba by neměla zaměstnance zahanbit, naopak by je měla motivovat a povzbudit.
 • Začněte vždy něčím pozitivním (co se povedlo, co se nám líbí).
 • Buďte konkrétní (dávejte konkrétní příklady) a objektivní (tedy oprostěte se od subjektivních pocitů).
 • Vyvarujte se srovnávání s ostatními členy týmu.
 • Dejte zaměstnancům prostor, aby se mohli vyjádřit, a aktivně jim naslouchejte
 • Ověřujte si, zda zaměstnanci rozumí, co jim chcete sdělit.

Další užitečné tipy se dočtete například v článku Manažerská zpětná vazba.

4. Vzdělávejte sami sebe i své podřízené

Posílení sociálních vazeb je jedním z témat, kterému byla v době pandemie covid-19 věnována pozornost na firemním intranetu společnosti Avast. Na webu byly například zveřejněny tipy pro manažery, jak posílit sociální vazby při práci s týmy, které pracují vzdáleně (ať již částečně, či úplně).

„Třeba tipy, jak si udělat nějaké online teambuildingy, třeba hospodský kvíz nebo si dát jenom pivko u obrazovky…“

Ondřej, vedoucí pracovník

5. Dbejte na wellbeing zaměstnanců, nezapomeňte na inkluzi

Postarejte se o to, aby se zaměstnanci cítili ve firmě dobře. V části věnované podpoře zaměstnanců  se dočtete o holistickém přístupu k podpoře zaměstnanců, který se při přechodu na práci z domova uplatnil ve firmě Avast. V této firmě se holistický přístup promítl také do přístupu ke skupinám zaměstnanců, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. V Avastu funguje oddělení pro diverzitu a inkluzi věnující se této problematice.

„Program byl původně zaměřený na ženy v IT… Tím, jak potřeba narůstala, vzniklo speciální oddělení, které se tomuto tématu věnuje. Jednou z cílových skupin jsou i rodiče. Máme různé cílové skupiny, které řeší různé projekty, například projekt zaměřený na lidi s autismem. Ten program se jmenuje Autismus v IT. Někteří naši autoři jsou mentoři pro lidi s různými formami autismu, snaží se jim pomoct… Dále to jsou programy zaměřené na LGBT komunitu a podobně.“

Věra, interní komunikace

6. Nebojte se být kreativní

Součástí firemní kultury ve firmě Scio je kreativita a smysl pro humor. To je patrné například z toho, že si firma vytvořila vlastní názvy pro jednotlivé jednotky firemní struktury. Ve firmě se konají pravidelné porady zaměstnanců, kterým zde říkají Koblihy. Tento název, dle výpovědi respondentů, vznikl tak, že na schůzkách je vždy nějaké malé občerstvení. Původně to byly právě koblihy.

Další tipy si můžete přečíst v kurzu věnovanému práci z domova: Inspirativní / netradiční přístupy k home office:

 

Další zdroje:

Více o filozofii svobodných firem se dočtete například zde:

Wordblue: https://www.worldblu.com/teamblu

Zahraniční web věnovaný fenoménu svoboda v práci (Freedom at Work)

Svoboda v práci: http://svobodavpraci.cz/

Web Tomáše Hajzlera, propagátora svobody v práci. Naleznete zde například několik videí věnovaných tomuto fenoménu.

Smysl v práci: https://smyslvpraci.cz/

Blog firmy Scio