MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

DigiPrůvodce / Práce z domova pro firmy i jednotlivce / Personalista / Práce z domova a pracovní úraz

Práce z domova a pracovní úraz

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn
Následující řádky shrnují, k čemu dojde v případě, že se domáckému zaměstnanci stane pracovní úraz. Dozvíte se, na co má zaměstnanec právo a jak by měl postupovat zaměstnavatel.
 

Pracovní úraz je definován jako poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. U domáckého zaměstnance dojde ke vzniku pracovního úrazu zpravidla mimo pracoviště zaměstnavatele. Aby se však jednalo o pracovní úraz, musí existovat jednoznačná vazba na plnění pracovních úkolů zaměstnance. 

Příklad: 
O pracovní úraz se nebude jednat v případě, kdy si domácký zaměstnanec zlomí nohu na chodníku před domem při cestě z oběda, na který pravidelně chodí do nedaleké restaurace. Za pracovní úraz bude nicméně považován zásah elektrickým proudem, ke kterému došlo v důsledku závady elektrického přístroje, který zaměstnanec používá při výkonu práce.

Zaměstnanec je povinen svůj pracovní úraz bezodkladně oznámit. O tom, zda se v konkrétním případě jedná o pracovní úraz, nebo ne, rozhoduje zaměstnavatel. Musí tak učinit po důkladném posouzení všech okolností vzniku úrazu. Zaměstnavatel je ze zákona povinen provést veškeré kroky k objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, a to za účasti zaměstnance, svědků, případně zástupců odborové organizace. Zaměstnavatel by tak měl provést kontrolu domácího pracoviště, na kterém došlo ke vzniku pracovního úrazu, včetně přezkoumání nástrojů a přístrojů, které zaměstnanec případně používal při vzniku úrazu. Dále by si měl zaměstnavatel ověřit, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Této kontrole je zaměstnanec povinen se podrobit.  O všech zjištěních na místě, jakož i o všech sděleních zaměstnance a svědků, by měl zaměstnavatel sepsat zápis. 

V případě, že mezi zaměstnavatelem a domáckým zaměstnancem dojde k rozporu při posouzení povahy úrazu, může se zaměstnanec domáhat svých nároků u soudu. Otázku, zda došlo ke vzniku pracovního úrazu, bude soud posuzovat jako předběžnou otázku.

POZOR!  V případě soudního sporu nese hlavní důkazní povinnost ohledně vzniku pracovního úrazu zaměstnanec, který musí prokázat, že k úrazu došlo v době, kdy vykonával práci pro zaměstnavatele a v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

Na co má nárok zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz? 

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem. Konkrétně je zaměstnavatel povinen zaměstnanci uhradit:
–    náhradu za ztrátu na výdělku, a to jak po dobu pracovní neschopnosti, tak i po jejím skončení, pokud je průměrný výdělek zaměstnance v důsledku pracovního úrazu i s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu nižší než před vznikem škody;
–    bolest a ztížení společenského uplatnění;
–    účelně vynaložené náklady spojené s léčením;
–    věcnou škodu. 

Může se zaměstnavatel zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem?  

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu je objektivní, to znamená, že zaměstnavatel nese odpovědnost bez ohledu na to, zda škodu zavinil, nebo ne. Jde o tzv. odpovědnost za výsledek. 

Zákoník práce nicméně umožňuje, aby se zaměstnavatel za určitých podmínek své povinnosti nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu zcela zprostil. Předně se jedná o situace, kdy postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy či pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně ze strany zaměstnavatele vyžadovány a kontrolovány. Druhý případ pak spadá na situace, kdy se pracovní úraz stal v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit; tyto skutečnosti musí být přitom jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy, která zaměstnanci vznikla.

POZOR!  Aby se zaměstnavatel mohl své odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance zprostit, musí splnění shora zákonných předpokladů prokázat. Důkazní povinnost tedy v těchto případech dopadá na zaměstnavatele.

TIP: V případě pracovního úrazu zajistěte bezodkladně kontrolu místa, kde k úrazu došlo. Pokud je to možné, proveďte u zaměstnance zkoušku na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek. Všechna zjištění pečlivě zdokumentujte!