Digitální propast

Bariéra bránící digitálně vyloučeným osobám začlenit se do moderní společnosti. Pod pojmem digitální propast chápeme určitou dysbalanci mezi osobami, kteří zvládají (na různé úrovni) digitální technologie a těmi, kteří tuto dovednost postrádají z různých důvodů. Jedná se tedy o sociální a ekonomickou nerovnost mezi skupinami osob v dané populaci. Bariéra může být fyzická, psychická, sociální nebo materiální a může vzniknout z různých příčin.

Výklad pojmu podle Wikipedie1,2,3:

Digitální propast, označovaná též jako digitální rozdělení, označuje ekonomickou a sociální nerovnost mezi těmi, kteří mají přístup k technologiím a potřebné kompetence pro nakládání s nimi, a těmi, kteří ho nemají. Také lze říci, že digitální propast často doplňuje jiné společenské nerovnosti. Vztahovat se může jak k jednotlivcům, tak k celým rodinám nebo dokonce i větším či menším zeměpisným oblastem. Digitální nerovnosti mezi různými zeměmi a oblastmi světa se nazývá globální digitální propast.

​Digitální propast způsobená přístupem k technologiím souvisí s ekonomickým rozvojem země (cenou technického vybavení v poměru k příjmům obyvatel, výší poplatků za internet a podobně). Ve vyspělých společnostech však v současné době čím dále většího rozšíření počítačů a internetového pokrytí tento přístup k technologiím postupně přestává být hlavním problémem a většího významu nabývá právě propast v digitálních kompetencích. Explozivní nárůst množství digitálních technologií a obecné prostoupení společnosti jimi moh​ou naopak být dokonce i přímo spojeny s prohlubován​ím digitálních propastí. Zde potom největší roli přebírá úr​​oveň digitálního vzdělávání.​

Přispěvatelé Wikipedie, Digital literacy [online], Wikipedia, The Free Encyclopedia, c2018, Datum poslední revize 5. 11. 2018, [citováno 15. 11. 2018] <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_literacy&oldid=867417399>

Přispěvatelé Wikipedie, Digitální propast [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 9. 5. 2017, 20:35 UTC, [citováno 3. 9. 2018] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%AD_propast&oldid=14978446>

Přispěvatelé Wikipedie, Digital divide [online], Wikipedia, The Free Encyclopedia, c2018, Datum poslední revize 5. 11. 2018, [citováno 15. 11. 2018] <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_divide&oldid=869422038

​ Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020​
​​

Děkujeme za vaše sdílení.