Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 –65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

U respondentů byly zjišťovány matematické (numerické) a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Jedna z oblastí testování se týkala dovedností řešit problémy v prostředí informačních technologií, což zahrnovalo práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory či programy na zpracování textu. V této oblasti byla hodnocena dovednost získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž pozornost byla věnována jak kognitivním dovednostem, tak zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

Rok sběru: 2011
Sběratel dat: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Cílová populace: ČR 16-65
Velikost souboru: 6102
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: testové úlohy, doprovodný dotazník

Děkujeme za vaše sdílení.