MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Pojmy a definice

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn

O metodice

Tento materiál je metodickým výstupem projektu Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 2020), který vypracovala jeho pracovní skupina složená z odbornic a odborníků nominovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce ČR. Metodické uchopení problému a hlavní editační práce byly svěřeny sociálním vědcům z FF UK. Kapitoly týkající se práce s mládeží a seniory byly vypracovány ve spolupráci s MPSV. Dotazník pro uchazeče o zaměstnání a scénáře k rozhovoru pro nezaměstnané byl sestaven ve spolupráci se zaměstnanci ÚP ČR, kteří s těmito skupinami dlouhodobě pracují. Následně byly odzkoušeny a zkušenosti z této zkoušky byly promítnuty do finální podoby. Koordinace tvorby a finální zhotovení tohoto metodického nástroje – metodiky identifikace osob digitálně vyloučených a osob digitálně negramotných byla v gesci FDV, metodiků projektu DigiStrategie 2020.

Digitální vyloučení

Co je to digitální vyloučení? Proč se nás týká? O uchopení, pojmenování a definici digitálního vyloučení usiluje řada mezinárodních organizací včetně OSN. V této metodice pracujeme s problematikou digitálního vyloučení jako se sociálním jevem, který má a bude mít jistě stále větší dopad na kvalitu života jedince, jeho postavení ve společnosti, svobodu a uplatnění. Můžeme tak hovořit o novém typu sociálního vyloučení, jako o nové formě strukturální chudoby. Našim cílem tak není pokusit se tento jev staticky definovat, ale pracovat s ním jakožto s významným činitelem současných společenských výzev, kterým musíme čelit.

Definice digitálního vyloučení

„Digitálně vyloučená je osoba, která nemá z různých příčin možnost používat digitální technologie a služby, a tím není začleněna do moderní společnosti.“[1] Nedostatečný přístup k internetu souvisí s ekonomickou, sociální, ale i geografickou situací určitých skupin obyvatel. Více digitálně vyloučených osob bude například v zemích třetího světa, kde jsou velmi špatné sociální podmínky, chybí zde dostatečná možnost volného šíření informací a rozdíly mezi obyvateli z hlediska digitální gramotnosti jsou tedy mnohem vyšší než v jiných státech.

Digitální vyloučení se týká především: „seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s duševním onemocněním, etnických menšin, jednotlivců i lokalit ohrožených chudobou. Nejde o kompletní výčet – digitální vyloučení se objevuje napříč celou populací, a ne vždy se váže na jasné sociodemografické charakteristiky. Také z tohoto důvodu často zůstává u jednotlivců neidentifikováno.”[2] Můžeme tak říci, že ohroženi jsou v určité míře všichni.

Rozdíl mezi digitálně začleněnými a vyloučenými osobami lze nazvat jako digitální propast. Myšlenka „digitální propasti“ se odvolává na rostoucí propast mezi znevýhodněnými členy společnosti, zejména chudými, venkovskými, staršími a zdravotně postiženými částmi obyvatel, kteří nemají přístup k počítačům nebo internetu; a bohatými, středními třídami a mladými lidmi žijícími v městských a příměstských oblastech, kteří k digitálním technologiím přístup mají.

Digitální vyloučení vedle nízké digitální gramotnosti s sebou nese ještě znevýhodnění a také nemožnost digitální bariéru překonat (žádat někde o pomoc, vyřešit životní situaci bez digitálních technologií).

Pokusili jsme se o první segmentaci české společnosti s ohledem na jejich digitální začlenění. Segmentaci a typologii osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením naleznete na našem portále. [3]

[1] Pojem digitální vyloučení, DigiSlovník [online] dostupný na http://portaldigi.cz/digislovnik/

[2] Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020 [online] dostupná na https://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf

[3] Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR [online] dostupné na PortálDigi http://portaldigi.cz/segmentace/

Digitální gramotnost

Co je to digitální gramotnost? Proč je důležitá? O uchopení, pojmenování a definici digitální gramotnosti usiluje řada mezinárodních organizací včetně OSN. V této metodice pracujeme s problematikou digitální gramotnosti jako se sociálním jevem, který má a bude mít jistě stále větší dopad na kvalitu života jedince, jeho postavení ve společnosti, svobodu a uplatnění. Našim cílem tak není pokusit se tento jev staticky definovat, ale pracovat s ním jakožto s významným činitelem současných společenských výzev, kterým musíme čelit za účelem udržení společenské soudržnosti.

Definice digitální gramotnosti

„Digitální gramotnost je schopnost používat informační a komunikační technologie k nalezení, zhodnocení, vytvoření a sdílení informací, což vyžaduje jak kognitivní, tak technické dovednosti.“[1]

V našem DigiSlovníku [2] uvádíme: „Digitální gramotnost je soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.  Tyto kompetence využívá občan za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti. Referenční model DigComp člení kompetence digitální gramotnosti do těchto oblastí: 1.   Zpracování informací 2.   Komunikace a spolupráce 3.   Vytváření digitálního obsahu 4.  Bezpečnost 5.   Řešení problémů“

Podle UNESCO může být digitální gramotnost chápána jako soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí. To znamená jejich využití například za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.

Co si pod pojmem digitální gramotnost můžeme představit?

  • Digitální gramotnost vyžaduje aktivní znalost technologií a porozumění tomu, jak mají být užívány.
  • Digitálně gramotní lidé jsou schopni komunikovat a pracovat efektivněji zvláště s těmi, kteří ovládají stejné znalosti a dovednosti jako oni.
  • Digitální gramotnost zahrnuje rovněž znalost různých digitálních zařízení, jako je počítačový hardware, software, internet nebo mobilní telefon.
  • Nalezení a spotřebování digitálního obsahu – umět generovat klíčová slova, procházet výsledky vyhledávačů a posoudit spolehlivost stránek či autorů.
  • Vytváření digitálního obsahu – to znamená dokázat psát e-maily, blogy, příspěvky na sociálních sítích, vytvářet audia a videa a k tomu zvládnout sociální dopady tvorby, které každý takový obsah může mít
  • Komunikace a sdílení informací.

Nízká digitální gramotnost je daleko více rozšířená než digitální vyloučení. To totiž zpravidla vedle nízké digitální gramotnosti s sebou nese ještě znevýhodnění a také nemožnost digitální bariéru překonat (žádat někde pomoc, vyřešit životní situaci bez digitálních technologií).

[1] https://perpetuum.cz/2016/12/digitalni-gramotnost/

[2] http://portaldigi.cz/digislovnik/digitalni-gramotnost/