Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů

Magisterská diplomová práce s názvem „Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů“ pojednává o problematice přístupu rodičů v souvislosti se zásahem moderních technologií, jako je televize, počítač, tablet a jiné, do života dětí předškolního věku. Cílem této teoreticko-empirické práce je popsat a vysvětlit role technologií v předškolním období se zaměřením na rodinné prostředí. Teoretická část je zpracována na základě dostupné české i cizojazyčné literatury a uvádí čtenáře do řešené problematiky charakterizováním soudobých konceptů dnešní společnosti počínaje a využíváním konkrétních digitálních technologií předškoláky konče.

Empirická část nejprve popisuje zvolenou kvalitativní výzkumnou metodologii, jejíž součástí je mimo jiné i stanovení výzkumné otázky, volba výzkumného designu, rozhodnutí o vzorku a metodě sběru dat. Na metodologickou část plynule navazují výsledky a interpretace získaných dat, které jsou v této magisterské diplomové práci stěžejní.

Rok sběru: 2015
Sběratel dat: Bc. Barbora Látalová
Digitální technologie v životě předškoláků
pohledem rodičů
Magisterská diplomová práce
Cílová populace: předškoláci
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: Vzhledem k charakteru práce a výzkumného šetření je metodou sběru dat polostrukturované hloubkové rozhovory.

Děkujeme za vaše sdílení.