MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Výběrový soubor respondentů čítá celkem 1 063 osob. Výběrovou procedurou byl kvótní výběr podle 5 kvótních znaků: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj bydliště. Ve sledovaných parametrech odpovídá složení výběrového souboru charakteristikám základního souboru a lze jej označit za reprezentativní vzorek obyvatel České republiky starších 15 let.

Cílem této studie je zmapovat úrovně mediální gramotnosti populace v ČR z hlediska vzorců a zvyklostí v užívání médií, intuitivního i vědomého organizování vztahu k médiím a kritického a reflektivního myšlení o médiích. Pro účely této studie byla mediální gramotnost české populace (MG) sledována jako konstrukt složený z tří vzájemně propojených oblastí: vzorce a zvyklosti užívání médií, vnímání role médií ve společnosti, znalost podmínek mediální produkce, z nichž každá byla sledována pomocí série otázek.

Výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření na reprezentativním výběrovém souboru obyvatel ČR ve věku od 15 let. Použitý dotazník obsahuje celkem 55 otázek. Otázky v dotazníku nejsou seřazeny podle dílčích oblastí mediální gramotnosti, jak jsou vymezeny výše a jak strukturují tuto zprávu, nýbrž podle typů médií a podle logických podskupin tak, aby byly snáze pochopitelné a zodpověditelné pro respondenty.