Logo EU, Evropského sociálního fondu Logo Ministerstva práce a sociálních věcí Logo Fondu dalšího vzdělávání Logo DigiStrategie2020

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Sekundární analýza

Úvod

Digitální vyloučení v ČR není dostatečně probádaným a popsaným jevem. Projekt DigiStrategie 2020 se tuto situaci rozhodl změnit a připravil sekundární analýzu na vzorku MML-TGI, tak zvanou Segmentaci a typologii osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR. Analýza české populace v oblasti stavu digitálního vyloučení potvrdila, že tento jev je fenoménem sociálního vyloučení a do budoucna bude potřeba se jím seriózně zabývat. Hlavní proměnné, které mají totiž vliv na míru digitálního vyloučení, jsou věk, vzdělání a příjem, ale také míra příležitostí, které mohou být dané regionální disproporcí. A tak zatímco u stárnoucích generací lze předpokládat nárůst problémů v případě začleňování do moderní digitální společnosti v tom nejširším slova smyslu, včetně schopností užívání občanských práv (například právo na informace), tak u mladších generací lze předpokládat problém naopak s nedostatečnou mírou digitálních kompetencí a gramotnosti, která bude nejen ovlivňovat jejich bezpečí a orientaci v digitálním světě (například právo na soukromí), ale také uplatnění na trhu práce a tak i důstojné místo ve společnosti (a další hospodářská, sociální a kulturní práva). Tento materiál je proto určen všem, kdo pracují v oblasti veřejných sociálních a vzdělávacích politik směrem k posilování společenské soudržnosti v moderní společnosti.

Vývojový trend digitálního vyloučení

Vývojový trend

Na uvedeném grafu vidíme, že jak počet ohro­žených digitálním vyloučením, tak především počet digi­tálně vyloučených se v posledních deseti letech značně snížil. Na druhou stranu to ale znamená, že skupiny digitálně vyloučených i ohrožených digi­tálním vyloučením se stávají více marginalizo­vanými.

Digitálně vyloučení

Uzavření důchodci
60-79 let

44 % 5,4 %

Nemajetní, osamělí
60+ let

31 % 3,9 %

Digitálně
popálení

40-65 let

3 % 0,4 %

Aktivní
důchodci

60+ let

22 % 2,8 %

 • Uzavření důchodci
  60-79 let

  44 % 5,4 %

  Nemajetní, osamělí
  60+ let

  31 % 3,9 %

 • Digitálně
  popálení

  40-65 let

  3 % 0,4 %

  Aktivní
  důchodci

  60+ let

  22 % 2,8 %

 • Uzavření důchodci
  60-79 let

  44 % 5,4 %

 • Nemajetní, osamělí
  60+ let

  31 % 3,9 %

 • Digitálně
  popálení

  40-65 let

  3 % 0,4 %

 • Aktivní
  důchodci

  60+ let

  22 % 2,8 %

% % % % zastoupení v segmentu digitálně vyloučených

% zastoupení v populaci ČR ve věku 15 až 79 let

Mapa digitálního vyloučení napříč regiony
Mapa digitálního vyloučení napříč regiony

Mapa digitálně vyloučených napříč regiony udává, kolik procent obyvatel daného kraje spadá do každ­ého shluku. Vidíme tak například, že 10 % z Karlo­varského a 7 % z Ústeckého kraje (tedy krajů, které patří mezi nejvíce postižené sociálním vyloučením) tvoří segment Nemajetných a osa­mělých. V rurál­ních krajích (Vysočina, Jihočeský, Zlínský) je zase vysoké zastoupení Uzavřených důchodců (senioři uzavření novinkám).

Sociodemografie segmentů digitálně vyloučených

Věki
15-34 let
35-54 let
55-64 let
65-79 let
Vzděláníi
Základní
Vyučen/SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
Vysokoškolské
Příjmyi
Quintile 1 (nejvyšší)
Quintile 2
Quintile 3
Quintile 4
Quintile 5 (nejnižší)
Nezařazeno
Postoje k technicei
Máte ve vaší domácnosti počítač?
Máte vy osobně smartphone?

Ohrožení digitálním vyloučením

Rodiče
z maloměst

30-49 let

22 % 1,9 %

Tele-babky
v důchodovém
věku

27 % 2,3 %

Stárnoucí
střední třída

50-69 let

23 % 2 %

Zedníci
20-49 let

17 % 1,4 %

Závislí
na sítích

do 50 let

11 % 0,9 %

 • Rodiče
  z maloměst

  30-49 let

  22 % 1,9 %

  Tele-babky
  v důchodovém
  věku

  27 % 2,3 %

  Stárnoucí
  střední třída

  50-69 let

  23 % 2 %

 • Zedníci
  20-49 let

  17 % 1,4 %

  Závislí
  na sítích

  do 50 let

  11 % 0,9 %

 • Rodiče
  z maloměst

  30-49 let

  22 % 1,9 %

  Tele-babky
  v důchodovém
  věku

  27 % 2,3 %

 • Stárnoucí
  střední třída

  50-69 let

  23 % 2 %

  Zedníci
  20-49 let

  17 % 1,4 %

 • Závislí
  na sítích

  do 50 let

  11 % 0,9 %

 • Rodiče
  z maloměst

  30-49 let

  22 % 1,9 %

 • Tele-babky
  v důchodovém
  věku

  27 % 2,3 %

 • Stárnoucí
  střední třída

  50-69 let

  23 % 2 %

 • Zedníci
  20-49 let

  17 % 1,4 %

 • Závislí
  na sítích

  do 50 let

  11 % 0,9 %

% % % % % zastoupení v segmentu digitálně vyloučených

% zastoupení v populaci ČR ve věku 15 až 79 let

Mapa ohrožených digitálním vyloučením napříč regiony
Mapa ohrožených digitálním vyloučením napříč regiony

Mapa ukazuje zastoupení segmentů osob ohrožených digitálním vyloučením v jednotlivých krajích. Lze si například všimnout vysokého zastoupení segmentu Rodiče z maloměst v rurální Vysočině (4,2 % obyvatel) a Středočeském kraji (3,3 %), či toho, že zřejmě největším segmentem digitálně ohrožených lidí v Praze je Stárnoucí střední třída (2,2 %).

Sociodemografie segmentů ohrožených digitálním vyloučením

Věki
15-34 let
35-54 let
55-64 let
65-79 let
Vzděláníi
Základní
Vyučen/SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
Vysokoškolské
Příjmyi
Quintile 1 (nejvyšší)
Quintile 2
Quintile 3
Quintile 4
Quintile 5 (nejnižší)
Nezařazeno
Postoje k technicei
Máte ve vaší domácnosti počítač?
Máte vy osobně smartphone?

Segmentace ke stažení

2019 - PortálDigiDigiStratege 2020. Uveďte původ 3.0 Česká republika (CC BY 3.0 CZ)